ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЩЕТА ПО ИМУЩЕСТВЕНА ЗАСТРАХОВКА
kushta1
LinkedInShare

Факт е, че в България първо застраховаме автомобила си като на всички ни е ясно, че освен застраховка “Гражданска oтговорност“ на автомобилистите ще е добре да сключим и застраховка „Авто Каско“. За съжаление за жилището или не остава време, или средства. Ниският процент на потребителите на имуществени застраховки се дължи на факта, че информацията, която достига до крайния клиент е изключително малко и е основно за автомобилното застраховане. Тази статия е насочена към тези, които все пак имат сключена имуществена застраховка. Важно е в случай на настъпило застрахователно събитие да се реагира правилно, за да могат да се избегнат усложнения или евентуален отказ на застрахователя за изплащане на обезщетение.
В зависимост от вида на застрахователното събитие (пожар, наводнение, градушка и тн.) трябва да уведомите незабавно застрахователя и съответния компетентен орган – противопожарна служба, или РУ на МВР. Трябва да не разчиствате последиците от събитието докато не бъде извършен оглед от застрахователя и съответния компетентен орган, но задължително трябва да предприемете действия за ограничаване на щетите, ако е възможно това (като например да се опитате да гасите пожара докато дойдат от противопожарната служба).
Добре е да съхранявате документи за покупката и гаранционни карти на застрахованото движимо имущество, като аудио и визуална техника и битови уреди.Следете какво се описва в протокола за оглед и пазете копия от всички предоставени на застрахователя документи.

По-долу са описани действията, които е необходимо да се предприемат в случай на настъпване на щета, срокове за уведомление на застрахователя при щета и за изплащане на обезщетение, както и необходимите документи.

Действия при настъпване на щета 1. Да се предприемат всички необходими и целесъобразни мерки за спасяване на застрахованото имущество и ограничаване на вредите.
2. Да не се променя състоянието на увреденото имущество преди извършване на оглед от застрахователя и без неговото съгласие за това.
3. Да се уведоми Застрахователя в срок и да се осигури достъп на негови представители до увредените имущества.
4. Да се уведомят незабавно след установяване на събитието съответните органи, а именно:
– при пожар и наводнение – служба Пожарна и аварийна безопасност
– при кражба, грабеж и злоумишлени действия на трети лица – Полиция
– при токов удар – Електроразпределителното дружество
Срокове за уведомление на Застрахователя при щета и за изплащане на обезщетение В случай на пожар, експлозия, злоумишлени действия, кражба чрез взлом, чрез техническо средство или грабеж в срок от 24 часа или в първия работен ден след настъпване на събитието или узнаването за него.
При останалите видове застрахователни събития в срок до три дни от настъпване на застрахователното събитие или узнаването за него.
След представяне на всички необходими документи по щетата застрахователят е длъжен в срок до 15 работни дни да изплати обезщетение или мотивирано да откаже щетата.
Документи 1. Уведомление за щета по образец на застрахователя
2. Застрахователна полица с всички добавъци към нея
3. Документ за настъпилото събитие ако е необходим:
– Служебна бележка от полиция/пожарна
– Протокол от електроразпределително дружество и т.н.
4. Документ за собственост върху пострадалото имущество
5. Документ доказващ направените разходи (фактура и т.н.)
6. Удостоверение за банкова сметка
7. Други документи при поискване от Застрахователя в зависимост от вида на събитието