Застраховка GAP/защита загуба на стойност на МПС
LinkedInShare

От 2020г на нашия пазар, благодарение на сътрудничеството на ЗБК Балкан и полския брокер Вагас С.А., се предлага застраховка за защита на стойността на МПС.

Застраховката „Защита загуба на стойност “или GAP (Guaranteed Asset Protection) представлавя защита на загубата на стойност (последици причинени от финансови загуби) на даден автомобил за определн период от време, най –често 60 месеца. Настоящата застраховка е своего рода продължение или допълнение на застраховката Автокаско на автомобила. Основното определение на този застрахователен риск, би могло да се опише така:

Застраховката покрива разликата между стойността на фактурата на новозакупеното превозно средство (с фактура) или стойността от полицата каско в случай на употребяваното превозно средство (с каско) и неговата пазарна стойност в деня на евентуална тотална щета.

Това може да се случи, когато превозното средство бъде откраднато или застрахователната компания определи повредата като тотална щета в резултат на ПТП, наводнение, пожар или други събития. В такива ситуации GAP (Guaranteed Asset Protection) застраховка може да допълни обезщетението, изплатено от основния застраховател (автокаско).

Застраховката се предлага във варианти за нови и употребявани автомобили, като основните правила са:

 • Автомобилът да е новозакупен с фактура от вносител (лизингован)
 • Или да е употребяван до 60 месеца от дата първа регистрация /72 месеца при тежкотоварна гама
 • превозно средство с общо тегло до 3,5 тона (в случай на мотоциклети и леки автомобили) и до 44 тона (в случай на камиони)
 • превозни средства с фактурна стойност не повече от 246 000 лева
 • превозни средства с покритие от застраховка каско 

 

Изключения: ако се използват като: специално превозно средство, за курсове по шофиране, за превоз на хора (включително такси) или давано под наем във всяка форма.

Застраховката е достъпна за физически и юридически лица, за леки коли, лекотоварни автомобили, камиони и ремаркета, мотоциклети, селскостопански и горски превозни средства.

Застраховката е особено полезна при лизингови автомобили, независимо от типа лизинг – оперативен или чисто финансов. И в двата случая GAP покрива разликата (понастоящем тежест на крайният клиент) както е описано по-горе. На практика в случай на настъпване на тотална щета клиента ще получи две обезщетения: по полицата на основната застраховка Автокаско или Гражданска отговорност ( в зависимост от причинителя на щетата) и второто обезщетение от застраховката GAP . Това лишава от загуби крайният потребител. За да бъде по-ясно даваме следния пример:

Автомобил с фактурна стойност от 50 000 BGN е бил откраднат през третата година на употреба. Основният застраховател е изплатил на собственика обезщетението, представляващо пазарната стойност на автомобила в деня на щетата, в размер на 32 800 BGN. „Останалите” 16 400 BGN пострадалото лице ще получи от застраховката GAP, която покрива разликата между стойността на закупуване на превозното средство и неговата пазарна стойност в деня на тоталната щета.Важно! За да се признае GAP основният застраховател по полица Автокаско трябва да е одобрил щетата и съответната обезценка да е на база ОУ на същия (например 1 година -15% и всяка следваща 10%)

Благодарение на застраховката GAP клиента получава възможност да закупи без затруднение отново подобен автомобил или при наличие на задължения към лизингова компания да не остане в позиция без актив и със задължение до края на лизинговия период.

Характеристики на GAP застраховката:

 • Гаранция за запазване на първоначалната стойност на превозното средство за период до 60 месеца. Основните предложения на пазара са за период от 36 и 60 месеца
 • Застраховката GAP може да се сключи до 90 дни от датата на покупка на превозното средство или по време на възобновяване на застраховката каско през следващите години.
 • Застраховката може да е сключена от физическо лице, юридическо лице или лице, което упражнява стопанска дейност.
 • Няма значение дали автомобилът е бил закупен в брой, на лизинг или на кредит.Типа лизинг също не е от значение.
 • Застраховката GAP гарантира сигурността при погасяване на останалата част от задължението, ако автомобилът е бил на лизинг/кредит.
 • Клиентът решава дали автомобилът ще бъде застрахован според стойността на фактурата с ДДС или без ДДС.
 • Частичните щети възникнали през периода на застраховката GAP не се отразят на размера на премията на застраховката. Те имат отношение само върху покритието по застраховка Автокаско. При наличие на дозастраховане при наличие на щети също не се отразява върху застраховката GAP
 • Промяната на застрахователя по каско не оказва влияние върху застраховката GAP.
 • Застраховката GAP може да се прехвърля на нов собственик на превозното средство.

Продуктът е предоставен по договор за сътрудничество с ВАГАС С.А.

Вашият коментар