КОРОНАВИРУС И ЗАСТРАХОВАНЕТО НА БИЗНЕСА
CorVir
LinkedInShare

COVID-19 успя да привлече вниманието на хората и доминира в публичното пространство, може би дори зае позицията на ‘Тема №1’. С този материал нямаме намерение да допринасяме към масовата психоза, а да помогнем на собствениците на бизнес с някои разяснения, които се надяваме да им бъдат полезни.

Все по-често чуваме призиви за ‘работа от вкъщи’, ‘самоизолация’ или ‘доброволна карантина’. В някои случаи, това е допустим подход към новосъздалата се обстановка, но не винаги. Съществуват бизнеси, в които физическото присъствие на работното място е безалтернативно. И когато се наложи на част (или целия) от персонала да  няма достъп до работното си място, най-вероятно загубите започват да се трупат- нереализирано производство, неизпълнени услуги, незавършени дейности, непостигнати обороти…

Както знаем, застраховането е призвано да защитава бизнеса от неочаквани загуби. Доколко то е готово и може да компенсира горните? За да си отговорите на този въпрос, трябва да разберете разликата между ‘Събитие’ и ‘Застраховано събитие’. Само ‘Застраховано  събитие’ може да бъде обезщетявано от застрахователите, при това трябва да е налице и ‘Застрахован случай’.

  1. ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ

Материални щети

Имущественото застраховане на бизнеса има за цел да компенсира понесени загуби вследствие физическото погиване или увреждане на материални активи.

Най-често, сключваните застраховки са под условието за ‘Изброени рискове’- с други думи: покриват се само действително понесени загуби при реализирането на конкретно изброени събития. На света няма полица, която да включва ‘зараза’ като изброен по такива полици риск.

Големите индустриални обекти, както и по-платежоспособните бизнеси, би трябвало да са покрити с полици под условието за ‘Всички рискове’. Въпреки ‘широкото’ разбиране на това условие, застрахователите изброяват конкретни рискове, които няма да бъдат покривани. Голяма част от тях са включили сред изключенията и този- за зарази. Разбира се, неотменима част от правилното разбиране на покритието е прецизното изчитане на приложените към полицата Общи и Специални условия. Ето какво би могло да съдържат те:

“ИЗКЛЮЧЕНИЯ:

…. Замърсяване или заразяване резултат от каквато и да е причина – пряка или косвена. Ако замърсяването или заразяването директно причини пожар и/или възпламеняване, тогава застраховката ще покрие единствено материалните загуби или вреди причинени на застрахованото имущество като резултат от пожара и/или възпламеняването.”

Понеже всеки случай е индивидуален, трябва много добре да се анализира причината, за възникналото събитие и да се провери доколко тя може да се квалифицира като покрит риск. Освен това трябва да се провери дали няма и надграждащо изключение- този път за разпореждане на висшестоящ орган:

“ИЗКЛЮЧЕНИЯ:

….Всяко ограничение на достъпа или от всякакво друго естество на мястото, където застрахованото имущество е разположено, ограничение, наложено от държавен орган (централен или местен);”

 Или

 “ИЗКЛЮЧЕНИЯ:

 ….Всяко действие, изискано от официалните власти отговарящи за здравето, околната среда, както и всички юридически власти, включително, но не само поправка, замяна, премахване, почистване, намаляване, подреждане, преместване;”

Не на последно място, в често в Общите условия е записано ясно и категорично:

“Във всеки иск, съдебен процес или друго съдебно производство, в което Застрахователят твърди, че съгласно това изключение няма да се покриват загуби, вреди или погиване, тежестта на доказване, че загубата, вредата или погиването са включени в покритието, е за Застрахования.“

Задължение на застрахования е да формулира прецизно защо вярва, че претенцията му е основателна и валидна, предвид приложимите Общи и Специални условия по полицата.

В повечето текстове на имуществени застраховки е записано изрично, че обектите трябва да са обитаеми. Задължение на застрахования е да изпълнява изискванията за категоризирането им като такива. Ето пример за това:

“Необитаемост на помещения

 Ако застрахована сграда или част от нея, в която се съхранява застраховано имущество, стане необитаема, Застрахованият е длъжен незабавно да уведоми писмено Застрахователя. В случай че някоя сграда стане необитаема, Застрахованият е длъжен да изпълни следните условия: …”

 Това предупреждение го включваме в анализа, понеже материалните ви активи могат да погинат в пряко следствие от покрит риск, но помещенията да могат да бъдат класифицирани като ‘необитаеми’, понеже, изпълнявайки изискванията на органи наложили задължителна изолация/карантина, не сте се погрижили да бъдат изпълнени условията за застрахователя. Последвало събитие, което засегне материалните ви активи, може да попадне сред изключенията.

ЗАГУБА НА ДОХОД, ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА или АВАРИЯ на МАШИНИ

Това са допълнителни клаузи към имуществените полици. За тях трябва да се знае, че са пряко свързани с основното покритие за материални щети. Ако има настъпили такива, директно увредили или унищожили материални активи, и са необхванати от изключенията във секцията за материални шети, то вие можете да претендирате за обезщетение. Загуба на доход заради Коронавирус- понеже са спаднали оборотите ви, без да са свързани с признати за покрити материални щети от застрахователен случай, няма да бъде компенсирана от застрахователите.

Има и частни случаи, при които може да бъде претендирано за обезщетение за загуба на доход, но към застрахователната полица трябва да има добавък за прекъсване на веригата за доставки, в който да е включена и причина- зараза. Такива разширения на покритието се правят в редки случаи и в повечето от тях са договорени конкретните зарази, а Коронавирус трудно би си пробил пътя към такъв списък. Най-вероятно няма да получите обезщетение, ако сте във временна невъзможност да продължите дейността си, заради липса на доставки от региони, поставени под карантина заради Коронавирус.

  1. ЗАСТРАХОВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

ОБЩА ОТГОВОРНОСТ

Това е най-често сключваната застраховка- срещу отговорността за материални загуби и телесни увреждания на трети лица. Ако вашата фирма може да бъде обвинена за заразяването на трети лица с Коронавирус, най-вероятно застраховката ви няма да покрие претенцияра и съдебните разноски по решаването й. Проверете в изключенията на Общите или Специалните условия на полицата си, но в повечето случаи ще откриете подобен текст:

“ИЗКЛЮЧЕНИЯ:

 …внасяне или разпространението на заразни болести (включително ХИВ, хепатит, „Луда крава” и др. под.) на лица, животни или растения;”

За да защитите бизнеса си от обвинения, създайте организация, при която клиентите ви са надлежно запознати със съществуващите рискове за здравето си, процедурите, които сте въвели за намаляването на риска, и собствената им отговорност, ако решат да  пренебрегнат предупрежденията ви.

ОТГОВОРНОСТ на РАБОТОДАТЕЛ

Като управител или собственик на бизнес, вие сте отговорен за благосъстоянието на целия си пресонал и лицата, които наемате под различни форми на заетост. Почти всички стандартни полици не изключват риска, вие- като работодател, да изложите на опасност персонала си от заразяване със заразна болест. За съжаление, малък процент работодатели са си осигурили такова покритие.

ОТГОВОРНОСТ на РЪКОВОДЕН ПЕРСОНАЛ

Все по-често, обвиненията за отговорност се изместват от такива- срещу институцията или дружеството, към лични- срещу конкретния ръководител. Трябва да знаете, че при персоналните искове, застраховката срещу Отговорност на работодателя няма да бъде активирана, защото формулировката на иска не предполага за ответника да се явява в съда в качеството му на представител на юридическото лице, застраховано по полица за Отговорност на работодателя.

Полезно е да знаете, че в полицата ви за отговорност на ръководния персонал трябва да е включен и риска за покриване на работодателски практики. В противен случай, обвиненията могат да бъдат покрити само в частта за ощетен икономически интерес на собствениците на дялов капитал в дружеството, но не и на лично увреждане на материални и нематериални интереси на заетите в дружеството.

  1. МЕДИЦИНСКО ЗАСТРАХОВАНЕ

ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ

Има някои особености в здравното застраховане, които е полезно да изтъкнем. То е достатъчно преплетено със съществуващата здравно-осигурителна система, за да може да бъде еднозначно разглеждано. При спешни състояния, нуждаещи се от незабавна интервенция от страна на здравните заведения, на здравно-застрахователните дружества не е позволено по закон да предоставят покритие и обезщетение. Предвид липсата на документирани правила и последователност за лечение на състояния на заболяване от Коронавирус, вашата здравна застраховка би покрила само разходи за третиране на странични неразположения, изрично изключени от покритията по утвърдените клинични пътеки.

ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА при БИЗНЕС ПЪТУВАНИЯ зад ГРАНИЦА

Най-важният съвет, който можем да дадем: следете списъкът с държави-дестинации, за които Световната Здравна Организация (СЗО) е издала забрана за пътувания или в коитое обявена епидемия от Коронавирус. Разбира се, вашият застраховател може да използва и друга инстанция, която публикува подобни рестрикции, Най-важното, което трябва да знаете, е това, че на Март 11, 2020 година, СЗО декларира Коронавирус като призната пандемия. Това означава, че всички изключения, свързани с епидемии и пандемии са активирани. Състояния на заболяване от Коронавирус няма да бъдат обезщетявани, ако в полицата ви има изключения за епидемия или пандемия. Повечето застрахователи изключват този риск.

След декларацията на СЗО, прекъсвания на бизнес-пътуването, както и допълнителни разноски, свързани с усложнени обстоятелства около Коронавирус няма да бъдат компенсирани от застрахователя ви.

  1. ПЕНСИОНЕН ФОНД

Въпреки че малко хора виждат директна връзка, спестяванията за пенсия- ваши или на вашия персонал, са инвестирани в реалната икономика. Тя, от своя страна, е в стрес, поради свързаните с Коронавирус събития, затова не трябва да са изненадващи флуктуациите в оценката на спестяванията ви, зависима от ценните книжа, в които са инвестирани средствата ви. Вашата пенсионна сметка не е застрахована срещу промени в нейната оценка, затова не трябва да очаквате обезщетение от страна на управляващото дружество. В случай на понижение и при положение, че средствата не са ви крайно необходими, въздържайте се от теглене, за да не материализирате моментната загуба.

Вашият коментар