Актуални глоби на КАТ
LinkedInShare

Информация за новите наказания за водачи с електронен фиш.

 

Информацията е изготвена от екипа на Фейсбук група “Правна помощ за водачи и превозвачи”

📸Що е то електронен фиш⁉️🚔🚨

На първо място, нека видим легалната дефиниция на понятието. То се съдържа в §1 от допълнителни разпоредби на Закона за административните нарушения и наказания („ЗАНН“), възпроизведена и в §6, т. 63 от ДР на Закона за движение по пътищата („ЗДвП“).

🎥По дефиниция, електронният фиш не е волеизявление на конкретен административен орган, а електронно такова, което единствено се записва върху съответния носител от определено лице, но въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи (станционарни или мобилни камери).

📄Той изпълнява функциите едновременно на акт за установяване на административното нарушение и наказателно постановление, но само по отношение на правното му действие, не и по отношение на неговите реквизити – законодателят е ограничил изкискуемите реквизити на електронния фиш, като сред тях не фигурира длъжностното лице, което го е издало и дата на издаването му.

🛂Кога се издава електронен фиш⁉️

Електронният фиш се издава за превишена скорост, когато нарушението е установено и заснето със стационарна или мобилна камера. Самата процедура е по-улеснена от тази по издаване на Наказателно постановление по ЗАНН, а реквизитите на електронния фиш са посочени в чл. 189 ал.4 от ЗДвП.

Електронният фиш се издава, когато е установено превишаване на максимално допустимите скорости посочени ЗДвП или въведени със допълнителен пътен знак.

💰Какви глоби за превишена скорост предвижда ЗДвП⁉️

По-долу представяме таблица на наказанията, които могат да ни бъдат наложени с електронен фиш при превишаване на скоростта в населено и извън населено място.

❗Важно!Електронен фиш се издава само когато наказанието не предвижда лишаване от право да се управлява МПС и/или отнемане на контролни точки. Когато наказанието предвижда отнемане на свидетелство за управление на МПС и/или отнемане на контролни точки, процедурата трябва да премине по обикновенния ред – с издаване не Акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който се издава и Наказателно постановление.

⏱В какъв срок трябва да се издаде електронният фиш⁉️

За да отговорим на този въпрос, трябва да приложим разпоредбите на чл. 34 ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания („ЗАНН“), съгласно които админитративнонаказатлено производство не се образува, ако е изтекла повече от една година от извършване на нарушението.📬

Например: Ако на 27 Септември 2018 г. сте шофирали с превишена скорост и мислите че сте заснети от техническо средство, то електронният фиш за превишена скорост следва да бъде издаден до 27 Септември 2019 г.

📅📩Обжалване на електронен фиш

Законодателят е предвидил 14-дневен срок за обжалване на електронния фиш, който тече от момента на получаването му. (електронният фиш се връчва с препоръчано писмо с обратна разписка, а в практиката много често се връчва и лично, когато ви проверят на пътя или когато посетите КАТ).

🗳⚖🏛Жалбата се подава до Районния съд, действащ на територията, където е извършено нарушението.

😉Производството по обжалване в съда е безплатно – не губиш нищо! (Дори може и да не се явиш в съда – жалбата пак ще бъде разгледана.)

😎Отменен от Съда Електронен фиш заличава всички негативни за Вас последици, произтичащи от същия. Наложените санкции са отменени и не следва да бъдат

Превишаване на разрешената максимална скорост

Наказание в населени места

Наказание извън населени места

10 км./ч.

20.00 лв.

20.00 лв.

11-20 км./ч.

50.00 лв.

50.00 лв.

21-30 км./ч.

100.00 лв.

100.00 лв.

31-40 км./ч.

400.00 лв.

300.00 лв.

Над 40 км./ч.

600.00 лв.

От 41-50 км./ч. 400,00 лв

Над 50 км./ч.

700,00 лв + 3 месеца отнемане на СУМПС и за всеки следващи 5 км./ч. превишаване на 50 км./ч.глобата се увеличава
с 50 лв +12 контролни точки
600,00 лв + за всеки следващи 5 км./ч. превишаване на 50 км./ч.глобата се увеличава с 50 лв

Вашият коментар