ПОЛЕЗНО Е ДА ЗНАЕМ: ЗАСТРАХОВКА “ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ”
professional insurance1
LinkedInShare

Накратко: какво покрива застраховката “Професионална отговорност”?

Есенцията на покритието, представена с две думи е: застрахователят покрива вреди, причинени на трети лица, вследствие на виновно неизпълнение на професионалните задължения на застрахования, както и съдебните разноски.
Необходимо условие е да са налице т.нар. непреки вреди, за които има представен и уважен съдебен иск.

В малко повече подробности: какво покрива застраховката професионална отговорност?

Застрахователят покрива отговорността на лицата, упражняващи конкретна професионална дейност.
Съответно в покритията за различните видове професии и дейности, подлежащи на задължително застраховане се прецизират още веднъж както покритията, така и изключенията.

Кои са общовалидните спазвани покрития за всички професионални отговорности?

Застрахователят застрахова и покрива отговорността на Застрахования при двете най- основни хипотези:

1. Всички суми, до размера на договорените лимити, които Застрахованият бъде законово задължен да заплати като обезщетение за вреди, причинени на трети лица, вследствие на виновно неизпълнение на професионалните му задължения

2. Съдебни разноски по дела срещу Застрахования, образувани въз основа на искове, когато Застрахователя е бил привлечен в процеса.

Какви са обичайните изключения на застраховка “Професионална отговорност”?

– Война, стачки, граждански вълнения;
– Загуби, щети и разходи вследствие на тероризъм;
– Ядрена реакция, токсично замърсяване;
– Действия на Застрахования, извън обхвата на професионалната му дейност;
– Вреди, причинени умишлено от Застрахования;
– Нарушаване на права върху интелектуална собственост, търговски марки, патенти;
– Деяния, квалифицирани като клевета и обида;
– Загуба и повреда на документи, поверени на Застрахования;
– Отговорността на Застрахования, поета по силата на договор, която не би възникнала на друго правно основание;
– Вреди, вследствие на непреодолима сила;
– Искове, предявени въз основа на чужди законодателства;
– Пропуснати ползи;
– Неустойки и косвени вреди;
– Глоби, конфискации и други имуществени санкции, наложени от компетентни органи.

Кои са най- често задължително сключваните застраховки “Професионална отговорност”?

– професионална отговорност на участниците в строителството по Закона за устройство на територията: на строителя, проектанта, лицето, упражняващо технически контрол по част “Конструктивна”, на консултанта и лицето, упражняващо строителен надзор/ контрол;
– професионална отговорност на застрахователни посредници;
– професионална отговорност на инвестиционни посредници;
– професионална отговорност на синдика;
– професионална отговорност на адвоката;
– професионална отговорност на нотариуса;
– професионална отговорност на частния съдебен изпълнител;
– професионална отговорност на регистрираните одитори;
– професионална отговорност на медицински персонал: на лекари, стоматолози, фармацефти, медицински сестри, лаборанти;
– отговорност на туроператора;
– други.

Удобен за Вас офис на ЗБК БАЛКАН, откъдето можете да получите консултация и оферта за Вашата застраховка “Професионална отговорност” можете да откриете ТУК

Вашият коментар