ПОЛЕЗНО Е ДА ЗНАЕМ: КАКВО НЕ ПОКРИВА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ. ОГРАНИЧЕНИЯ
dtp
LinkedInShare

Какво не покрива застраховката?
Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите не покрива:

  • вредите, претърпени от виновния водач на МПС; вредите, причинени на имуществото на член на семейството на застрахования;
  • вредите, причинени на МПС, управлявано от виновния водач, както и вредите, нанесени на имущество, превозвано с това МПС;
  • вредите, причинени при използването на МПС за участие в състезания, при условие че спазването на правилата за движение по пътищата не е задължително за участниците в състезанието и ако не е уговорено друго в застрахователния договор;
  • вредите, причинени при използване на МПС по време на акт на тероризъм или война, при условие че увреждането на третите лица е в непосредствена връзка с такъв акт;
  • вредите, причинени от МПС, превозващо ядрени или други радиоактивни материали, както и химически или други материали, представляващи повишена опасност; екологични вреди, представляващи заразяване или замърсяване на околната среда съгласно Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети;
  • вредите, произтичащи от загуба или унищожаване на пари, бижута, ценни книжа, всякакви видове документи, марки, монети или други подобни колекции; възстановяване на
  • плащания, извършени от системата на държавното социално или здравно осигуряване при или по повод смърт или телесно увреждане вследствие на застрахователно събитие;
  • лихви и съдебни разноски в предвидените от Кодекса за застраховането случаи; обезценка на увреденото имущество;
  • глоби и други имуществени санкции за виновния водач във връзка със застрахователното събитие.

Има ли ограничения на покритието?

Вредите, които се покриват, са до установените в Кодекса за застраховането лимити.

За публикацията е използван материал на ЗАД Алианц България- активен застраховател по този вид застраховка

Вашият коментар