Полезно е да знаем: Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.
dtp
LinkedInShare

Какъв е този вид застраховка?

Застраховка „Гражданска отговорност“  е задължителна застраховка.
Вие сте длъжни да сключите задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите за моторното превозно средство (МПС), което притежавате или управлявате, което обичайно се намира на територията на Република България.
Ако управлявате МПС, което обичайно се намира на територията на трета държава и не притежавате сертификат „Зелена карта“, сте длъжни да сключите Гранична застраховка.

Какво покрива застраховката „Гражданска отговорност”?

Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите покрива:
отговорността на застрахованите физически или юридически лица за ПРИЧИНЕНИТЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, ВРЕДИ вследствие притежаването или използването на посоченото в застрахователната полица МПС по време на движение или престой.

Кои са застраховани по застраховка „Гражданска отговорност”?

Застраховани се явяват: физически или юридически лица- собственикът, ползвателят, държателят на МПС и всеки друг водач, който управлява това МПС на законно основание.

Какво всъщност по- подробно покрива застраховката „Гражданска отговорност”?

Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите покрива:

  • неимуществените и имуществените вреди на увредените лица вследствие на телесно увреждане или смърт;
  • вредите, причинени на чуждо имущество;
  • пропуснатите ползи на увредените лица, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането;
  • разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция от страна на увредените лица, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахования;
  • лихвите в полза на увредените лица по Кодекса за застраховането.

 

Къде съм покрит от застраховката „Гражданска отговорност”?

Вие имате покритие на територията на:

  • Република България съгласно българския закон;
  • всяка държава-членка съгласно нейния закон;
  • трета държава, когато вредите са били причинени на лица от държава-членка при пътуване между териториите на две държави-членки и при условие, че не е налице национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за тази територия. В този случай отговорността се покрива съгласно закона на държавата-членка, на чиято територия обичайно се намира моторното превозно средство на виновния водач, по повод на което е сключена застраховката;
  • трета държава, чието национално бюро на застрахователите е страна по многостранното споразумение, съгласно нейния закон;
  • трета държава, чието национално бюро на застрахователите е член на системата “Зелена карта”

За публикацията е използван материал на ЗАД Алианц България- активен застраховател по този вид застраховка

Вашият коментар