КАКВО НЕ ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКА “ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО” (продължение)?
swimming house1
LinkedInShare

Ето един от аспектите, за които трябва да се осведомим, когато сключваме застраховка Домашно имущество.

Кои видове имущества обичайно НЕ СА в обхвата на застраховката?

За някои от тях (ако не са включени в покритието) може да се предостави допълнително покритие при поискване от Застрахователя:

  • общи части;
  • тавани, мазета и други подобни помещения, освен когато се отнася за самостоятелна къща;
  • недвижими и движими имущества, оставени без надзор повече от 30 (тридесет) последователни календарни дни;
  • недвижими имущества с нарушена цялост и конструктивни повреди;
  • паянтови постройки, пукнатини по застраховани сгради, които са причинени от естественото слягане на сградите;
  • незавършено строителство (без разрешение за ползване);
  • пари, кредитни карти, ценни книжа, произведения на изкуството, изделия от благородни метали, бижута, часовници, скъпоценни камъни, предмети с антикварна стойност, както и всякакъв вид колекции (оръжейни, ловни, нумизматични и други), всякакви документи, планове, чертежи, проекти, компютърни, аудиозаписи, видеозаписи и информация, софтуер, печатни произведения.

Подробна информация за ограниченията на покритието обикновено може да бъде намерена в раздел Общи изключения от общите условия на застраховката.

Както и в конкретната клауза за всяко от избраните покрития.

Настоящата информация е базирана на материали от ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД.

Вашият коментар