Ръст на Застрахователният пазар в Централна и Източна Европа на стойност 31,3 млрд. евро през 2016
бруто премиен приход
LinkedInShare

Отново сегмента автомобилно застраховане е основният двигател.

Застрахователният пазар в Централна и Източна Европа през 2016 г. е отчел нарастване с 1,6% , основно благодарение на сегмента автомобилно застраховане. По данни, размерът на брутните премии в региона е достигнал до 31,3 млрд. евро, а обемът на застрахователните плащани е отбелязал ръст от 48 на сто до 15 млрд. евро.

Най-съществен темп на ръста на бруто премиите е регистриран в Румъния и Унгария, за сметка на повишените тарифи по автомобилната “Гражданска отговорност”. От друга страна в Полша показателят за бруто премиите бележи спад, но той се компенсира от положителна динамика в общозастрахователния сегмент.

Изминалата година донесе някои промени в структурата на бруто приходите в Централна и Източна Европа: животозастраховането загуби около 4,5 п.п., докато в сегмента на общото застраховане делът на имущественото застраховане бележи спад с около 3 п.п. Сегментът на автомобилното застраховане бележи ръст: застраховката автокаско нараства с 1,5 п.п., а задължителната “Гражданска отговорност” увеличава своя дял с почти 4 п.п. Същевременно делът на другите направления в застрахователния портфейл също отбелязва ръст с около 6 п.п., което свидетелства за опитите за диверсификация при застрахователите. Друг интересен факт е, че застраховките за туристи придобиват все по-голямо значение на няколко от пазарите в региона. Най-добрите темпове на ръст са регистрирани на пазарате в Полша, Унгария и Румъния.

Източник: econ.bg

Вашият коментар