535.503 млн. лв. премии реализира брокерският бизнес за полугодието на 2016 г.
brokers
LinkedInShare

Приходите от комисиони в сектора нарастват с 29% на годишна база

Приходите от комисиони на застрахователните брокери през първата половина на 2016 г. възлизат на 108.296 млн. лв. (84.061 млн. лв. към 30.06.2015 г. или една година по-рано), нараствайки с 29% на годишна база, съобщиха от КФН. От всички начислени комисиони 91% представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 9% – съответно в животозастраховането. На годишна база приходите от комисиони в общото застраховане нарастват с 32%, докато в животозастраховането същият ръст се равнява на 28%.

Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през първото шестмесечие на 2016 г., възлиза на 535.503 млн. лв. (453.077 млн. лв. една година по-рано), с което се отчита увеличение от 18%, от които 496.432 млн. лв. (при отчетени 438.220 млн. лв. дванадесет месеца по-рано) в полза на застрахователи със седалище в РБългария и 39.071 млн. лв. (14.857 млн. лв. една година преди това) в полза на застрахователи от други държави.

От реализирания от застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в РБългария 445.234 млн. лв. (387.801 млн. лв. в края на първото полугодие на 2015 г.) са реализирани в общото застраховане и 49.379 млн. лв. (45.668 млн. лв. към 30.06.2015 г.) в животозастраховането.

В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 30.06.2016 г. най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (46% дял от записаните премии по общо застраховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (35% дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от „Пожар и природни бедствия” (9% дял от записаните премии по общо застраховане) и „Други щети на имущество” (3% дял от записаните премии по общо застраховане).

При животозастраховането реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 30.06.2016 г. е записан основно по застраховка „Живот” и рента (70% дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от застраховките „Заболяване” (12% дял от записаните премии по животозастраховане) и „Злополука” (7% дял от записаните премии по животозастраховане). „ЗП”

Източник: zastrahovatel.com

Вашият коментар