УНИКА България приключва 2015 година с ръст на приходите и печалба
LinkedInShare

UNIQA (1)

Предварителни финансови резултати на ЗК „УНИКА“ АД и ЗК „УНИКА Живот“ АД за 2015 година:

  • Брутен премиен приход:     117.2 милиона лева
  • Печалба (преди данъци):    1.44 милиона лева
  • „УНИКА Живот“ АД:              на 3-то място сред животозастрахователите за трета поредна година

През миналата година УНИКА България реализира 11.3 процента годишно увеличение на премийния си приход, при 10.6 процента ръст средно за пазара, благодарение на отличното си представяне в продажбите на животозастрахователни, рискови и здравни продукти. Брутният премиен приход на ЗК „УНИКА“ АД и ЗК „УНИКА Живот“ АД за 2015 г. възлиза на общо 117.2 милиона лева (2014 г.: 105.3 млн. лева), съответстващ на 6 процента комбиниран пазарен дял и 7-мо място сред застрахователните компании в България. Общият финансов резултат на двете дружества за 2015 г. е положителен и очакваната печалба преди данъци е в размер на 1.44 милиона лева.

В края на 2015 г. капиталът на УНИКА България беше увеличен от собственика UNIQA Group с 13.5 милиона лева, за да се покрият новите капиталови изисквания на европейската директива „Платежоспособност II“ (в сила от 1 януари 2016 година).

Г-н Николай Генчев, главен изпълнителен директор на УНИКА България, коментира:

През 2015 г. постигнахме увеличение на приходите си с темп, изпреварващ пазарния, предимно заради много доброто ни представяне и двуцифрените ръстове в животозастраховането и здравното застраховане. Резултатите потвърждават успеха на нашата стратегия за реструктуриране на застрахователния ни портфейл и печеливш ръст на бизнеса чрез увеличаване дела на немоторните застраховки в продажбите на компанията.

За дванадесетте месеца на м.г. „УНИКА Живот” АД увеличи приходите си с 30.6 процента до 54.6 милиона лева (2014 г.: 41.8 млн. лева). Дружеството запазва 3-то място в класацията на животозастрахователите у нас с близо 14 процента пазарен дял в сектора. „УНИКА Живот” АД заема 3-тото място за трета поредна година. УНИКА отчита 94 процента ръст на приходите на годишна база при рисковите застраховки, 46 процента годишно увеличение при застраховките „Живот“, свързани с инвестиционен фонд и 20 процента годишен ръст при здравните застраховки.

За периода от 01.01. до 31.12.2015 г. ЗК „УНИКА“ АД записа 62.6 милиона лева премиен приход от общо застраховане (2014 г.: 63.5 млн. лева). Към 31.12.2015 г. ЗК „УНИКА” АД е на 12-то място по приходи сред дружествата по общо застраховане с 4 процента пазарен дял.

Източник: uniqa.bg

Вашият коментар